1918 metų Vasario 16-osios Lietuvos nepriklausomybės akto signatarai SPALVOTAI

1918 metų Vasario 16-osios Lietuvos nepriklausomybės akto signatarų fotografija, kuri įgauna naują spalvotą pavidalą. Prisiminti šį įvykį vargu ar kas nors dar pajėgia tuo metu, kai jis iš tiesų vyko. Tad šia spalvota atvirute  siūlau ne prisiminti, o įsivaizduodi šių nuostabių, išmintingų vyrų nuotaikas ir emocijas tvyravusias tąją reikšmingą Lietuvai dieną. 
Vasario 16-osios akto tekstą rengė Jonas Vileišis, Petras Klimas, Mykolas Biržiška, Steponas Kairys, o pasirašė 20 tarybos narių:
Saliamonas Banaitis – Lietuvos spaustuvininkas, leidėjas, signataras.
Jonas Basanavičius – lietuvių visuomenės veikėjas, pirmasis laikraščio „Aušra“ redaktorius, vienas svarbiausių nepriklausomybės siekėjų, mokslininkas, gydytojas.
Mykolas Biržiška – Lietuvos literatūros istorikas, nepriklausomybės akto signataras.
Kazimieras Bizauskas – Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, diplomatas, teisininkas, literatas, spaudos ir švietimo darbuotojas, visuomenės veikėjas, ateitininkas, vienas Lietuvos banko steigėjų.
Pranas Dovydaitis – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, Ministras pirmininkas, teisininkas, filosofijos mokslų daktaras, profesorius, Lietuvos ateitininkų sąjungos vadovas, enciklopedistas, apie 40 periodinių leidinių redaktorius ir leidėjas.
Steponas Kairys  – Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas, Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto pirmininkas, inžinierius, profesorius, Vasario 16 d. akto signataras.
Petras Klimas  – Lietuvos teisininkas, istorikas, publicistas, redaktorius, diplomatas, užsienio reikalų ministras, Vasario 16-osios akto signataras.
Donatas Malinauskas – visuomenės veikėjas, Valstybės Tarybos narys, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas.
Vladas Mironas  – kunigas, Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, Ministras pirmininkas (1938–1939 m.), Lietuvos kariuomenės kapelionas, politinis kalinys.
Stanislovas Narutavičius – teisininkas, Lietuvos politinis veikėjas.
Alfonsas Petrulis – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo Vasario 16-os akto signataras, kunigas (nuo 1899 m.), lietuviškų mokyklų ir draugijų steigėjas, pirmųjų lietuvių katalikų periodinių leidinių bendradarbis, Lietuvių mokslo draugijos ir Lietuvių draugijos nukentėjusiems nuo karo šelpti narys, Tautos pažangos partijos narys, Valstybės Tarybos Prezidiumo sekretorius (1919 m.), Lietuvių konferencijos Berne (1917 m.) ir Lozanoje (1918 m.) dalyvis.
Antanas Smetona  – tarpukario Lietuvos Respublikos politikas, prezidentas.
Jonas Smilgevičius – Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, ekonomistas, bankininkas, įvairių akcinių bendrovių steigėjas ir dalininkas, visuomenės veikėjas.
Justinas Staugaitis – vyskupas, visuomenės veikėjas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras.
Aleksandras Stulginskis – antrasis Lietuvos prezidentas, signataras, vienas Lietuvos krikščionių demokratų partijos steigėjų, agronomas, Ūkininkų sąjungos steigėjas ir pirmininkas.
Jurgis Šaulys – Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas, spaudos darbuotojas, filosofijos daktaras, Nepriklausomybės Akto signataras.
Kazimieras Šaulys – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, prelatas, visuomenės ir valstybės veikėjas, profesorius.
Jokūbas Šernas – Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, teisininkas, visuomenininkas, žurnalistas.
Jonas Vailokaitis – Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, finansininkas, visuomenės bei politinis veikėjas.
Jonas Vileišis – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, teisininkas, žymus visuomenės ir politinis veikėjas.